Reklamace a spotřebitelská záruka

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu, jak je uvedeno níže. Na veškeré zboží poskytujeme záruku spotřebitelům (tj. osobám, jež nejednají při uzavírání nebo plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti – viz čl. 1 těchto VOP) do doby trvanlivosti zboží (vyznačena na obale každého výrobku) nebo dle platných norem. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím výrobku, anebo nesprávným skladováním. Nepoužité zboží v neotevřeném originálním obalu je možné vrátit na náklady spotřebitele bez udání důvodu do 14 dnů.

Vyskytnou-li se v době trvání záruky na zboží vady, je spotřebitel oprávněn uplatnit u prodávajícího nárok na bezplatné odstranění vady. Místo odstranění vady může prodávající poskytnout spotřebiteli náhradní zboží. Není-li možné vadu odstranit ani dodat náhradní zboží, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy v rozsahu vadného plnění odstoupit.

U zlevněného zboží se záruka nevztahuje na vady, pro něž bylo zboží zlevněno. 

Postup spotřebitele při reklamaci / vrácení zboží:

a) spotřebitel informuje prodávajícího předem o reklamaci / vrácení zboží telefonicky, e-mailem, faxem či písemně

b) spotřebitel zboží zašle jako doporučený nebo cenný balík (ne na dobírku) na naši adresu Betulinines – RNDr. Jan Šarek, Sázavská 323, 28167 Stříbrná Skalice

c) do zásilky spotřebitel uvede svou adresu a důvod reklamace / nebo napíše: vrácení bez udání důvodu

d) spotřebitel připojí doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Po podání reklamace spotřebiteli vydáme písemné potvrzení o tom, kdy své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

Reklamaci spotřebitele vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací budeme spotřebitele neprodleně informovat o stavu vyřízení reklamace.